Antes que caias

(slovensky)

“antes que caias … ve o que fazes”

 Triptych “antes que caias … ve o que fazes” ako samostatný koncept vznikol popri návrhu grafickej podoby odbornej publikácie s názvom „Rizikové faktory pracovného prostredia“. Prezentuje príbehy troch diametrálne odlišných „hrdinov“, pričom sústreďuje pozornosť najmä na ich vnútorné – emocionálne rozpoloženie, výsledkom čoho je trojica projekcií analyzujúca jednotlivca, ktorého myšlienkové pochody si môžeme len domýšľať… Vizuál ucelenej kompozície je zaobalený do lacnej – gýčovej „banánovej kultúry“ s upozornením na prítomnosť nebezpečenstva, reagujúc tak na neprimeranú mieru nevkusu dnešnej doby. Background vytvára identické prostredie New Yorku prvej polovice 20. storočia (pôvodná fotografia: Charles C. Ebbets, “Lunch atop a Skyscraper”, 1932).

 Technika: digitálna montáž / Formát: 130 x 440 cm

 

(english)

 “antes que caias … ve o que fazes”

 The “antes que caias ... ve o que fazes” triptych arose as a single concept during the graphic preparation of a publication entitled “Risk Factors in the Working Environment”. It presents the stories of three totally different “heroes”, and focuses our attention on their inner – emotional state of mind, resulting in a trio projections analyzing individuals whose thought processes we can only imagine… The visual of this coherent composition is allusive into inexpensive – cheesy “banana culture “warning of the presence of danger, pointing out the undue degree of bad taste nowadays.  The background is created by the identical New York environment from the first half of the 20th century (the original photo: Charles C. Ebbets “Lunch atop a Skyscraper ‘, 1932).

 Art technique: Digital photomontage / Dimensions: H 130 x W 440 cm

 

Kontakt / Contact:

+421904688428

miro.chovan@azet.sk

 deco